Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden / Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van  “ Satellite World” .
 
Toepasselijkheid:
Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van "Satellite World". Ze zijn verkrijgbaar ten kantore van "Satellite World". De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Aanbiedingen:
 
Art. 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod "Satellite World" heeft bereikt en "Satellite World" het aanbod niet onverwijld herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien "Satellite World" aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.
 
Prijzen:
 
Art. 3 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.
 
3.1 De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.
 
Levering:
 
Art. 4 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.
 
4.1 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft "Satellite World" het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is "Satellite World" slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die "Satellite World" zijn toe te rekenen.
 
Overmacht:
 
Art. 5 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is "Satellite World" bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
 
5.1 Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.
 
Aansprakelijkheid en reclame:
 
Art. 6 Reclames dienen binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt, dan wel de diensten zijn geleverd, schriftelijk aan "Satellite World" te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
 
6.1 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/heruitvoering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren.
 
6.2 Onverminderd het elders verklaarde is "Satellite World" slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van "Satellite World" sprake is van opzet of grove schuld.
 
 
Betaling:
 
Art. 7 Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van anderhalf procent voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan.
 
7.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 procent van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 70 euro.
 
Eigendomsvoorbehoud:
 
Art. 8 "Satellite World" behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van "Satellite World" nog openstaat.
 
8.1 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.
 
8.2 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
 
8.3 Indien de koper in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van "Satellite World" terug te geven. De koper ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door "Satellite World" geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door "Satellite World" gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.
 
8.4 Teruggave als in lid 3 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de koper voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.
 
Garantie:
 
Art. 9 "Satellite World" verstrekt garantie op de apparatuur gedurende één jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
9.1 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door "Satellite World" aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 
9.2 De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van "Satellite World".
 
9.3 De garantie vervalt indien:
 
a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan "Satellite World" zonder haar toestemming;
 
b. de apparatuur/software naar oordeel van "Satellite World" is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
 
c. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 
d. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht;
 
e. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen;
 
f. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur;
 
g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur;
 
h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
 
i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
 
j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.
 
9.4 Op bepaalde, door "Satellite World" aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.
 
9.5 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.
 
9.6 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantie rechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.
 
9.7 "Satellite World" is geenszins aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade), tenzij de apparatuur en software door "Satellite World" zelf is geproduceerd of in de E.U. is geïmporteerd.
 
9.8 De garantie verplichting van "Satellite World" geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
 
Frequentie-wijzigingen en softwarefouten:
 
Art. 10 Ik geef geen garantie op beëindiging van uitzendingen, frequentie-, satelliet- en/of codering wijzigingen.
 
10.1 Ik accepteer geen aansprakelijkheid op softwarefouten in satellietontvangers en aanverwante artikelen.
 
Ontbinding:
 
Art. 11 De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 
11.1 Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door "Satellite World" direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.
 
Geschillen:
 
Art. 12 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
Privacy Verklaring:
 
Art.13 Alle door u verstrekte gegevens, wordt door "Satellite World" alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 
13.1 Al uw gegevens worden in een database opgeslagen. "Satellite World", zal deze gegevens op generlei wijze aan derden verstrekken zonder toestemming van de persoon waarop deze gegevens betrekking hebben..
 
Canaldigitaal smartkaart/modul - Joyne module:

Art. 14 Satellite World is niet aansprakelijk voor de werking (codering) van de smartkaart/module van Canaldigitaal evenals de werking van de Joyne module.
 
 
"Satellite World"
 
L. Willems
 
Satellite World Versie 1.1b (11-07-2018)
  • Er zijn geen producten gevonden.
27
Top

eCommerce by CubeCart